SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ersmarks IK

Stadgar
För Ersmarks Idrottsklubb (EIK) med hemort i Umeå Kommun. Stiftad 1957 och ombildad den 6/9 1973.
Nuvarande stadgar är senast reviderade och fastställda av Årsmötet 2008-03-16.
 
Ändamål
§1
Vår verksamhetsidé
 • Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna först och främst boende i Ersmark en idrottslig och social fostran i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, Idrotten Vill.
 • Vi vill behålla våra barn och ungdomar, aktiva inom idrotten, in i vuxen ålder. Detta av sociala och medicinskt förebyggande skäl.
 • Vi vill skapa en social trygg miljö där man får lära sig rätt attityd, värdering, ödmjukhet och inställning till idrott eller livet i övrigt.
 • Vi vill erbjuda en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning.
Nuvarande verksamheter
 • Fotboll
 • Handboll
 • Innebandy 
Ledstjärnor för vår verksamhet
 • Individens behov i centrum
 • Erbjuda en grundläggande, allsidig och variationsrik utbildning
 • Utveckla ett livslångt intresse för idrott hos våra medlemmar
 • En verksamhet som präglas av kamratskap och klubbkänsla
 • Föreningen arbetar i en gemensam ekonomi
Medlemskap
§2
Medlem registreras i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av medlemsavgift. Styrelsen får uppdra år sektionsstyrelse eller särskild person intaga medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap av slås skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i 9§ RF:s stadgar.

§ 3
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlem ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgift skall betalas eller inte.
Medlem som inte har betalt årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 4
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbart skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte  avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 14 dagar. I beslutet om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagandet av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt regler i 79 § punkten 1 och 80 § i RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem
§ 5
Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmar,
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösningen av föreningen

§ 6
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 7
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för at omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delat endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen
§ 8
Förenings angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmars intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt;
 • att för föreningen bindande regler iakttas,
 • att verkställa av Årsmötet fattade beslut,
 • att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • att ansvara för och förvalta föreningens medel och
 • att förbereda Årsmötet.
§ 9
Styrelsen består av ordförande och minst 5 ledamöter

§ 10
Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid sägs i § 21 bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket RF:s stadgar.

§ 11
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 12
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13
Ordförande är förenings officielle representant. Ordförande leder styrelsen förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifter bland styrelsen ledamöter enligt styrelsen bestämmande.

Verksamhet och räkenskaps år
§ 14
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till Årsmöte nästa år.

Revision
§ 15
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.

Ny verksamhet
§ 16
Beslut om upptagande av ny verksamhet eller nedläggning eller upphörande av befintlig verksamhet skall fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Möten
§ 17
Årsmötet skall hållas i mars månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översändes till medlemmarna senast 14 dagar föreningen mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen genom annons i ortspressen.
Redovisningshandlingar skall vara tillgängliga senast en vecka före Årsmötet.

Rösträtt
§ 18
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller 15 år, samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 19
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Motioner från medlem
§ 20
Motioner till årsmötet från medlem skall skriftligen tillställas Styrelsen senast en månad föreningen Årsmötet.

Årsmötet och extra årsmöte
§ 21
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • Verksamhetsberättelse från styrelse och sektioner
 • Balansräkning och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande år
 • Val av ordförande för 1 år
 • Val av ledamöter för 2 år
 • Val av två revisorer för 1 år
 • Val av ledamöter i valberedningen för 1 år
 • Ev motioner och/eller förslag från styrelsen
 • Övriga frågor
Extra föreningsmöte
§ 22
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av förenings röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detsamma. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §

Valberedningens sammansättning och åligganden
§ 23
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Beslut, omröstning
§ 24
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Med undantag för de i 24:e § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid avl skall o händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor mm
§ 25
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att min. 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande av sektion, upptagande av ny verksamhet eller nedläggning av redan befintlig.

§ 26
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut av bildande eller nedläggning av idrottssektion skall till vederbörande SF.

§ 27
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Styrelsen skall se till att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmar.

Sektioner/utskott
§ 28
Bildande och nedläggning av idrottsspecifik arbetsgrupp/utskott
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottsspecifik arbetsgrupp/utskott fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§ 29
Ledning av arbetsgrupp/utskott
Ledningen för varje arbetsgrupp/utskott bör utövas av en ledningsgrupp, bestående av sammankallande och 2 övriga medlemmar. Sammankallande ingår i föreningens styrelse och väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande.

§ 30
Instruktion för idrottsspecifik arbetsgrupp/utskott
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som arbetsgruppen/utskottet har.

§ 31
Budget och verksamhetsplan för idrottsspecifik arbetsgrupp/utskott
Arbetsgrupputskott upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för resp. idrott att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.
Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se