Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Utgifter - Idrottsverksamheten
TRÄNING OCH MATCH
Plan- och lokalhyra
Ersmarks IK söker regelbundet tider hos Umeå Kommun Fritidskontoret för hela klubbens behov utifrån inlämnad verksamhetsplaneringen för kommande säsonger men verkligheten innebär att vi inte får så många tider som vi sökt och behöver. Ledarna i respektive grupp har då mandat att själva söka och även boka upp lediga tider, enligt den träningsrekommendation som finns. Ange lag och namn på den som bokar.

En bekräftelse på varje bokning skickas till kansliet som på så sätt sammanställer alla individuella bokningar och kan då även följa upp ifall bokade tider dessa utnyttjats eller inte.

Hyror är en av de största utgiftsposterna för klubben så därför är det mycket viktigt att inte betala för de tider som inte heller används. Det är därför ledarnas ansvar att avboka tiderna senast fyra dagar innan aktuellt träningstillfälle när det inte finns behov för en bokad tid. Om man inte avbokar tider som ej nyttjas kan lagkassan komma att debiteras från föreningen.

När man bokar tider bör man även förvissa sig om att man använder sig av en så billig anläggning som möjligt.
Nedan följer exempel på kostnaderna per timme för olika anläggningar inom Umeå Kommun (uppdaterad juni 2018):
 • Ersmarks IP - konstgräs, 116kr/h
 • Ersmarksskolans gympasal, 113kr/h
 • Östra Ersbodaskolan, 164kr/h
 • Sporthushallen 221kr/h
 • Ersängshallen 221kr/h
 • Nolia Konstgräs 2, 274kr/h
 • Nolia Konstgräs 1, 274kr/h
 • Gamlia, 328kr/h (724kr/h under uppvärmd period)
 • Campus 475kr/h
Halvplan är oftast prissatta till 75% av priset.

 • Bokning av matchtider sker på samma sätt som för träningstider.
 • 7-mannalagen får max boka 1,5 timme och 5-mannalagen 1 timme, vid sammandrag bokar man den tid som behövs, inte mer.
 • Ifall man t ex vill arrangera en egen cup som kräver fler bokade tider på samma dag så får varje lag betala dessa tider själva.
Tiderna på Ersmarks IP 7-7 konstgräs fördelas ut bland lagen vid fördelningsmöte innan säsongen startar men därefter är det respektive lag som själva ansvarar för den tilldelade tiden och sköter av- ombokningar gentemot Umeå Kommun Fritid på samma sätt som vanligt.
 • Av- och ombokning av tider sköts av ledare
 • Bokning av andra tider görs av ledare, lagledare eller annan namngiven person inom laget.
 • Boka inte längre tider eller dyrare än nödvändigt.
 • Avbokning måste ske senast 4 dagar innan aktuell tid.
 • Innan man lämnar bokade lokaler eller planer ser man till att städa efter sig så att de är i ett gott skick.
Domare
Klubben betalar kostnader för domare när det gäller seriespel men ej vid cuper, träningsmatcher eller liknande, där tas istället pengarna ifrån respektive lags lagkassa. Det är alltid klubben som måste betala ut ersättningen till domare och därför finns det krav på att domaren lämnar ett ifyllt domarkvitto. Blankett finns under dokument samt på VFF:s hemsida.
 • Fyll i alla uppgifter på domarkvittot.
 • Skanna och skicka den sedan ekonomi@eik.se som ser till att utbetalningen genomförs. (Alt lämnas i ett kuvert i Ersmarks IK:s brevlåda)
 • Vi följer Västerbottens Fotbollsförbundets framtagna rekommendationer när det gäller arvode.
 • Om man använder två huvuddomare delar de på ersättningen.

SERIESPEL OCH CUPER

Anmälningsavgifter
Serier
Klubben bekostar anmälningsavgiften till de av specialidrottsförbunden anordnade seriesystem som lagen inbjuds att delta i.

Cuper
Klubben bekostar anmälningsavgiften för laget till olika cuper upp till ett belopp som regleras i föreningens cup-trappa. Eventuell deltagaravgift måste tas ifrån lagkassan. Vilka och antalet cuper ska i möjligaste mån presenteras i gruppens verksamhetsplan.
    -> 9år  3000kr
10-12 år  4000kr
13-14 år  5000kr
15 år ->   Enligt lagbudget

Övergångs- och licenskostnader
Fotbollen tillämpar en administrativ avgift ifall en spelare över 15 år vill byta förening, så kallad övergångskostnad. Denna avgift ska betalas av mottagande förening. Ersmarks IK tillåter ej övergångar för spelare med skulder i föreningen.

Laglicenser är en kostnad per lag för att delta i seriespel, beloppen ser lite olika ut beroende på vilket specialidrottsförbund som arrangerar serien samt ålder på deltagarna i gruppen. Spel i Junior Division 1 serien i fotboll kostar t ex 2.500:- per år.
Gällande innebandy så betalar klubben licenser per lag eller spelare och år, även där varierar beloppet baserat på ålder.
Utöver detta tillkommer kostnader för föreningen i form av ett resekostnadstillägg som schablonmässigt läggs ut på föreningarna beroende på var man finns geografiskt.

Därför är det viktigt att spelare som slutat och lämnat klubben inte finns kvar officiellt licensierad/registrerad för klubben.
 • Säkerställ att spelare som lämnar laget flaggas upp som ”slutat” i respektive medlemsgrupp så att de sedan kan tas bort ur alla bakomliggande system av klubbens administratör.

RESOR
Buss
Klubbens har beslutat att vid resor till längre än 10 mil enkel väg skall buss eller annat likvärdigt transportmedel användas. 
Föreningen har ingen avtalad leverantör av bussresor, ledarna ombeds ta in egna offerter från fler bolag för att kunna jämföra och hålla kostnaderna nere. Tänk också på samåkning och att flytta matcher så att fler lag inom föreningen eller från andra föreningar kan nyttja samma buss.
Läs mer i klubben resepolicy.


UTRUSTNING OCH MATERIAL
Klubben har samarbetsavtal med InterSport/Adidas och det är den leverantör som i första hand ska användas, finns synnerliga skäl kan inköp göras från annan leverantör men detta måste godkännas i förväg. Vad gäller tryck så använder klubben sig av SportAssistans vid tryck av föreningens materiel. 

Gemensamt material och utrustning
Gemensamt material bekostas av klubben. Detta gäller alltså det som klubben finner nödvändigt för att genomföra träning och tävling. Klubbens materialansvarige ansvarar för detta och endast denne agerar beställare gentemot klubbens leverantör och har dessutom ett ekonomiskt ansvar gentemot styrelsen för att kostnader håller sig inom den budget som fastställts av årsmötet. Det handlar om t.ex. matchtröjor, bollar, västar, konor, mm. Det betyder att det som ledare beställer själva belastar respektive lagkassa.

Vi har tillsammans med InterSport byggt upp en profilguide gällande kläder som finns på hemsidan där målet är att uppnå en enhetlig klädsel bland alla lag och medlemmar samt att vara en hjälp vid beställningar. https://team.intersport.se/team/ersmarks-ik/

Sponsorer
På tröjor eller annan matchutrustning tillhörande föreningen, får endast avtalade klubbsponsorers logotyper förekomma. 
På lagens egna extra matchställ samt lagdressar, overaller, jackor, lagets hemsida etc. är det fritt för andra sponsorlogotyper. Tänk på att hålla er till föreningens klädprofil och observera att det inte är tillåtet för det enskilda laget att fakturera sponsorn. Det måste göras av föreningen. Läs gärna mer vad gäller sponsring tidigare i detta dokument.

Tryckkostnader
En aktuell prislista finns i dokumentet "Prislista - tryckkostnader" som finns i Ledarrummet.
Tryckkostnader på lagets egna kläder, väskor etc belastar lagkassan.


UTBILDNING

Spelarutbildning
Spelarutbildning via VFF faktureras respektive individ.

Ledarutbildning
Vi vill att alla våra ledare följer klubbens och respektive idrottsförbunds utbildningsstege och bekostar anmälningsavgiften samt reseersättning vid samåkning ifall aktuell utbildning ej går att genomföra lokalt.

Föreläsningar
För att höja alla våra medlemmars intresse och kunskap inom området idrott anordnar vi återkommande föreläsningar eller liknande tillsammans med SISU – Idrottens Utbildningsförbund. Där betalar klubben för föreläsare, förtäring och eventuella lokalkostnader.
Andra typer av aktiviteter med samma syfte kan också genomföras.

ÖVRIGT

Ersmarksgården
Lag som vill nyttja Ersmarksgården för gemensamma lagaktiviteter i form av t ex föräldramöten eller övernattningar kan göra detta kostnadsfritt. Gäller det däremot evenemang som genomförs av lagen för att ”dra in pengar” till lagkassan tas en administrativ avgift ut som i dagsläget är 1000:- / dygn.
Lagen bokar själv Ersmarksgården för egna aktiviteter i klubbens gemensamma kalender

Ersättning till externa ledare
Ifall det bedöms aktuellt så kan klubben ersätta kostnader för att använda sig av externa arvoderade ledare. Behov av detta ska framgå i verksamhetsplanen och därefter ska styrelsen kontaktas för mer information.

SportAdmin.se

Klubben har beslutat att alla medlemsgrupper ska använda sig av Sportadmin som verktyg både för medlems-/personregister men även för hemsida och aktivitetsstöd. Den årliga kostnaden för detta verktyg betalas av klubben. Det innebär också att inga lag i klubbens regi kan själva välja att ha sin lösning någon annanstans.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se