Ersmarks IK
Din lokala idrottsklubb
Inkomster - Idrottsverksamheten
AKTIVITETSBIDRAG - LOK STÖD
 • Står för 50% av klubbens intäkter!
 • Bidrag till personer i åldrarna 7-20
 • Minst 3 deltagare och 1 ledare per sammankomst
 • En sammankomst ska vara minst 1 timme
 • Max en sammankomst per dag och deltagare, oavsett föreningstillhörighet.
Riktlinjer
 • Alla ledare och deltagare måste ha sitt personnummer registrerat i SportAdmin för att sammankomsterna ska hanteras korrekt gentemot kommunens system för LOK stöd.
 • Varje sammankomst ska registreras som en aktivitet i SportAdmin.
 • Ifall man använder sig av ”kallelse” funktionen så kommer alla som svarat ”kommer” att vara förifyllda när närvaron sedan ska prickas av i aktiviteten.
 • När detta är gjort ska hela sammankomsten också bekräftas och ska vara gjort senast en vecka efter aktuell aktivitet.
 • Alla aktiviteter ska registreras även om de inte är berättigade till LOK stöd, dvs flera matcher på en och samma dag eller liknande då detta även används för att plocka fram annan typ av statistik, t ex träningsnärvaro eller liknande.

TRÄNINGSAVGIFTER
Varje idrott inom klubben ska själva täcka sina egna kostnader. Inom respektive idrott och kostnaderna jämt fördelade över antalet deltagare i de olika aktiviteter, oavsett ålder. Storleken på avgiften sätts utifrån de verksamhetsplaneringar som lämnats in av ledarna. Dessa sammanställs och läggs in i klubbens budgetramar som i sin tur spikas på årsmötet.
Avgifterna för nuvarande verksamhetsår är:
 • Fotboll    850:-
 • Handboll, Futsal, Innebandy    500:-
 • Bollek (för våra yngsta)    0:-
Avgiften aviseras i början av respektive idrotts säsongsstart och återbetalas inte ifall en deltagare lämnar eller slutar under pågående säsong. Genomförda inbetalningar registreras veckovis av klubbens kassör.

Riktlinjer
 • Innan säsongstart kopieras föregående säsongs medlemsgrupper över till det nya året.
 • Där måste sedan varje utsedd lagledare säkerställa att medlemsgruppen innehåller korrekt information med kontaktuppgifter på alla aktuella deltagare, genomföra nödvändiga justeringar och därefter bekräfta hela gruppen.
 • Alla ändringar som sedan behöver göras i gruppen efter den blivit bekräftad måste hanteras av kansliet och den av klubben utsedda administratörer.
 • Ledarna har även möjlighet att i medlemsgruppen se utestående fordran för respektive deltagare och därmed möjlighet att uppmana föräldrar/deltagare att reglera detta.
 • Deltagare som inte betalt aviserade avgifter inom utsatt tid kan inte heller tillåtas delta i klubbens aktiviteter då deltagaren i det läget inte uppfyller kravet på medlemskap och därmed inte heller omfattas av klubbens försäkringar.

EGNA AVGIFTER

Det står varje lag fritt att själva välja att ta ut olika typer av egna avgifter, t ex för att täcka kostnader som klubben inte betalar såsom resor till cuper mm. Detta är något som man kommer överens om i förväg på t ex föräldramöten eller liknande.

EXTRA ARBETE
Det är klubben som måste vara den som ställer ut eventuella fakturor och som även säkerställa att arbetet kan genomföras enligt gällande riktlinjer och skyddsföreskrifter.

SPONSORER - FÖRETAG
Det finns reklam platser i form av skyltar nere vid Ersmarks IP där våra sponsorer kan få synas. Vi har även möjlighet att trycka företagsnamn på olika klädesplagg som vi använder inom klubbens verksamhet eller annonsera på eik.se.

Riktlinjer
 • Ifall ett företag vill sponsra en del av vår verksamhet t ex ett lag eller någon enstaka aktivitet, ska kansliet meddelas detta och klubben ska vara den som upprättar eventuella samarbetsavtal, fakturerar sponsorn ifall detta inte sker via tredje part som t ex Intersport samt ser till att eventuell reklamskatt betalas in på rätt sätt.
 • Vi vill inte heller att flera lag konkurrerar om samma sponsorer så klubbens sponsorsansvarige måste hela tiden vara involverad i diskussionerna som förs.

SAMARBETSPARTNERS
Avtalet mellan Ersmarks IK och vår leverantör Adidas/InterSport innebär att klubben kostnadsfritt kan hämta ut varor till ett överenskommet belopp varje år. I första hand används detta till nya  matchtröjor eller bollar. Som motprestation förbinder sig klubben till att enbart använda sig av Adidas produkter, i så stor utsträckning som möjligt och göra sina inköp på InterSport.

Riktlinjer
 • Ifall ett lag vill göra inköp av något som inte finns i Adidas/InterSports sortiment måste detta godkännas i förväg av klubbens materialansvariga.

SPONSORER - PRIVATPERSON
Club Intersport
Man behöver inte vara medlem för att vara med och stödja vår verksamhet utan varje person som ansluter sitt egna ClubInterSport kort till Ersmarks IK innebär 3% extra rabatt på de anslutna kortens totala inköp per år. Detta kan klubben sedan hämta ut i slutet av året i form av värdecheckar. Personen själv behöver alltså inte vara medlem i klubben utan anslutningen av klubbkortet räcker för att stödja Ersmarks IK i deras verksamhet.

Sponsorhuset
På samma sätt så har vi ett samarbete med Sponsorhuset som ger pengar tillbaka både till individen själv men även till klubben på allt de köper via Sponsorhuset.
Inkomster - Anläggningar och kansli
BIDRAG
För att underhålla våra anläggningar såsom Ersmarks IP, Ersmarksgården och Grusplanen uppe på Ersliden (mellan Onsdags och Torsdags vägen), använder vi oss av Umeå Kommuns möjligheter att söka och erhålla driftsbidrag.
Vi ber dessutom via utskick i alla brevlådor i Ersmark/Ersforsen om ett frivilligt bidrag från de som utnyttjar den isbana som vi spolar upp på vinterhalvåret då driftsbidraget inte täcker alla kostnader klubben har för detta.

MEDLEMSAVGIFTER
Beräknas efter och används för att täcka kostnader som klubben har för gemensamma anläggningar och klubbens kansli. Storleken på dessa bestäms av årsmötet. För deltagare under 18 år så är avgiften samma som för en hel familj, detta gör nämligen även föräldrar till medlemmar i klubben och de har då en möjlighet att påverka verksamheten på ett sätt som de inte kan utan att vara medlemmar. Avisering av medlemsavgifter sker i början av varje år för familjer och i början av respektive säsong tillsammans med deltagaravgiften för de som är över 18 år och då räknas som individuell medlem. Medlemsavgiften återbetalas inte ifall man väljer att lämna eller sluta under pågående säsong.

Riktlinjer

 • Det är lagledarens uppgift att se till att medlemsgrupperna stämmer på samma sätt som tidigare nämnts för träningsavgiften innan avisering av medlemsavgifter påbörjas.

SPONSRING
Se sponsorer under ”Inkomster – Verksamheten”

UTHYRNINGSVERKSAMHET
Alla som vill har möjlighet att hyra vår klubbstuga Ersmarksgården för t ex bröllop, födelsedagsfirande eller liknande. Det finns även möjlighet för andra föreningar att hyra gården för övernattningar i samband med cuper och liknande i närområdet. Uppställningsmöjligeter för husvagnar och husbilar finns också. Kontakta klubbens husfogde för mer information.

Riktlinjer
 • Ser till att lokalen är städad innan man lämnar och att stol och bord är uppställda enligt anvisningar uppsatta inne i lokalen.
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se