Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ersmarks IK
Deltagare som slutar eller tillkommer
Hållbar utveckling
Ersmarks IK vill vara med och bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle genom att erbjuda idrottsaktiviteter för alla våra barn och ungdomar. Aktiviteter som ska finnas i närområdet och det ska vara enkelt att ta sig till.

Vintertid har vi begränsade möjligheter att erbjuda detta då Ersmark saknar en fullstor gymnastiksal. Vi väljer vi då att lägga våra aktiviteter i anslutning till närområdet så att man ta sig dit med kommunala färdmedel. Ett sådant exempel är Sportshushallen på Ersboda där lokalbussen stannar alldeles utanför.

Sommartid har vi goda möjligheter att bedriva verksamhet i Ersmark, både på kommunens konstgräsplan men även på våra egna naturgräsplaner. Detta lockar även till spontanidrottande vilket är uppmuntrande att se.
Dessa förutsättningar innebär att klubbens primära verksamhetsområde är och kommer att fortsätta vara fotboll. Där arbetar vi aktivt med att säkerställa att vi har fungerade lag/ledare för alla årskullar som är intresserade.

I våra stadgar står det bland annat:’Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna först och främst boende i Ersmark en idrottslig och social fostran i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé", Idrotten Vill.’

Detta innebär att det primära upptagningsområdet för vår verksamhet är och ska fortsatt vara boende i Ersmark, vilket är en del av den så kallade närhetsprincipen som vi delar med skolan, Riksidrottsförbundet och dess olika ingående specialidrottsförbund. Fotbollsförbundet har valt att gå ett steg ytterligare och myntat uttrycket: "En förening för varje by - fotboll för alla"
 
RIKTLINJER
För att säkerställa att alla som är involverade i vår verksamhet vet hur olika typer av frågor ska hanteras har vi tagit fram följande riktlinjer.

Löpande uppföljning
Vi följer löpande upp vår verksamhet med t ex utvecklingssamtal med spelare från 12 år eller äldre, för att på så sätt säkerställa att vi har den verksamhet som efterfrågas och för att möjliggöra anpassningar och genomföra förändringar i tid. Vi är även lyhörda för föräldrar och andras åsikter vad gäller verksamheten och klubbens organisation i stort.

Spelare som slutar
Varje spelare som slutar ska följas upp av respektive ledare och orsaken till detta ska kartläggas och meddelas styrelsen. Det är mycket viktigt att vi som förening fångar upp orsaken till varför man väljer att sluta så att vi kan åtgärda detta.
Spelare som funderar på att sluta

Vi hoppas även att alla föräldrar till barn och ungdomar boende i Ersmark hjälper till att hålla vår verksamhet levande och i så stor utsträckning som möjligt väljer att inte ta sina barn till en annan förening. Detta kan i förlängningen leda till att vi helt får lägga ner verksamheten för vissa åldrar alldeles för tidigt. Varje ålder som försvinner skapar dessutom ett stort hål i den väg vi försöker skapa och innebär inte heller att vi kan leva upp till vår första punkt i föreningens verksamhetsidé: "Behålla våra barn och ungdomar..."

Spelartruppen storlek
Vi har små möjligheter att påverka antalet deltagare i våra olika träningsgrupper eftersom det beror på hur många barn det finns i vårt upptagningsområde. Det är också viktigt att se till att få så många som möjligt intresserade av det vi erbjuder.

Det finns inte någon gräns på hur stor eller liten en träningsgrupp kan vara utan det varierar utifrån förutsättningarna inom respektive grupp vad gäller antal ledare mm. Vi utgår ifrån att våra engagerade ledare har möjlighet att bedöma situationen och sätta  ramar om det så behövs. För att minska skillnaderna i storlek mellan olika åldrar och för att ge möjlighet att låta varje individ utvecklas på sin nivå har vi även infört träningsgrupper som spänner över två eller flera årskullar.

Ersmark - Primär målgrupp
Vi är främst till för boende i Ersmark och ska därmed alltid se till att bereda plats för dessa i befintliga träningsgrupper. Detta gäller även ifall någon som tidigare slutat vill komma tillbaka till vår verksamhet igen.

Rekrytering av nya spelare
Ett annat viktigt ställningstagande är att Ersmarks IK inte aktivt ska bedriva rekrytering av deltagare till vår barn- och ungdomsverksamhet.

Spelare utifrån söker sig till oss
Som ideell förening är vi öppna för att alla som vill bli medlemmar hos oss ska få bli det men det inte säkert att vi kan erbjuda dem möjlighet att vara med i den verksamhet de vill vara delaktiga i. Det är ledarna i respektive grupp som beslutar om det finns plats eller inte utifrån rådande förutsättningar. Ifall det behövs medverkar även styrelsen i detta arbete, t ex om ytterligare en träningsgrupp måste skapas eller ifall andra åtgärder behöver genomföras.

Dialog med samarbetsföreningar
På samma sätt som vi använder oss av närhetsprincipen ska vi respektera detta gentemot andra föreningar som vi har samarbete med. Om en spelare söker sig till oss från en sådan förening som själva bedriver motsvarande verksamhet i spelarens närområde, ska den föreningen kontaktas av oss. Genom att våra ledare meddelar kansliet som i sin tur sköter kontakten med den andra föreningen. Vi vill även att den aktuella spelaren själv i förväg kontaktar sin nuvarande förening.

Om spelaren står fast vid sitt beslut att lämna sin förening är det våra ledare som i samråd med styrelsen beslutar ifall det finns plats eller inte.

Är det någon som är intresserad av en verksamhet vi erbjuder men som inte finns i deras närområde ska vi självklart göra allt vi kan för att erbjuda detta. Detta gäller till exempel handboll som inte erbjuds någon annanstans i närområdet.
Vi försöker alltid se till individens bästa och dess intresse enligt vår verksamhetsidé: "aktiva inom idrotten, in i vuxen ålder".
 
Vill du synas här?
Kontakta kansliet via mejl till kansliet@eik.se